GLOBAAL LEREN DENKEN

HOE KUNNEN WE GLOBAAL DENKEN BEVORDEREN IN HET ONDERWIJS?

 1. Inleiding

We zien veelal als onze taak in het onderwijs om studenten te helpen meer kennis te ontwikkelen en belangrijke vaardigheden op te doen. We zijn zelfs heel tevreden gesteld, als ze goed zijn in de toetsen en metingen die wij ontwikkelen en vóórschrijven.  Maar later zijn we soms toch ook wel teleurgesteld wanneer we ervaren dat onze studenten niet in staat zijn toe te passen wat ze feitelijk geleerd hebben in een verschillende context.

Op de één of andere manier wordt het leren dan inactief als ze eenmaal de instructie- unit hebben afgerond.

 1. Driedelige bereidheidstheorie over denken

Om meer langdurige vormen van globaal denken te kunnen toepassen, is er door deskundigen een driedelige bereidheidstheorie over denken ontwikkeld. De bereidheid om te denken omvat het hiernavolgende.

* De bereidheid om zekere manieren van denken te ontwikkelen, zoals van dichtbij observeren, connecties kunnen maken en het kunnen beredeneren met gebruikmaking van bewijzen.

* De gevoeligheid om ook gebeurtenissen te herkennen waarbij zulke vaardigheden te     gebruiken zijn.

* Een voortgaande bereidheid om dit ook te willen doen (Perkins, e a 2000)

 Als we globale competentie bekijken vanuit de bereidheid om te denken, dan kunnen we deze bereidheid om globaal te denken bij de studenten als volgt bevorderen.

 • De bereidheid te onderzoeken over de wereld, bijv door vragen te stellen die betekenisvol zijn, het onderzoeken van lokale connecties. Ook het zoeken van informatie die verder reikt dan de eigen omgeving waarin je leeft, werkt en waarmee je vertrouwd bent. 
 • De bereidheid om meervoudige denkwijzen te begrijpen, die anders zijn dan de jouwe. Bijv het in acht nemen van de culturele context, het zich kunnen vrijwaren van stereotypering en waarde hechten aan de menselijke waardigheid, vooral als studenten met anderen moeten samenwerken, die een levenspad hebben dat grotendeels verschillend is dan hun eigen culturele levenspad.  
 • De bereidheid om een respectvolle dialoog te kunnen hebben, zoals het kunnen communiceren over verschillen. Het kunnen luisteren naar andersdenkenden en met vertrouwen en ook moed kunnen uitwisselen van informatie.
 • Een bereidheid om verantwoordelijke acties te nemen waarbij je tevens geneigd bent om kansen te grijpen waarin de condities verbeterd kunnen worden, door met anderen ook samen te werken om tot daden te komen.( dus verantwoorde daadkracht  hebben )

2.  Waarom is het belangrijk om andere denkpatronen te begrijpen?

Andere denkpatronen zijn belangrijk in het leven. Je leert begrijpen hoe een persoon denkt, hoe hij voelt, hoe je hem in de ogen kunnen zien. Je leert ook proberen om in iemand anders z’n schoenen te ‘lopen’ en die persoon ook proberen te begrijpen als hij communiceert om ook zijn zienswijze  te begrijpen. Je leert zien, je leert afleiden, je leert ook informatie induceren uit wat andere mensen zelf vertellen.De vraag is:  welk soort onderwijs bevordert de hierboven beschreven vorm van leren denken?

3.  Hoe kunnen we globale denkpatronen oefenen?

Onderzoek heeft aangetoond dat de hiervoor beschreven bereidheid ontwikkeld wordt door’ inculturatie’ (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011; Tishman, Perkins, & Jay, 1993). Om de globale bereidheid te oefenen, moeten onderwijzers mogelijkheden inbouwen om over de wereld te onderzoeken, diverse meervoudige zienswijzen hanteren om een gezonde dialoog te hebben en de verantwoordelijkheid nemen deze leeractiviteiten ook als een aan te leren competentie en een integraal deel te maken van het dagelijks gebeuren in de klas. Om leraren en onderwijzers hierbij te helpen ook te slagen en succesvol te zijn, heeft men de hiervolgende globale denk- en leeractiviteiten ontwikkeld.

 • Deze  globale denk- en leeractiviteiten zijn  door deskundigen zorgvuldig ontwikkeld als denkstructuren, ofwel als micro leergereedschap om de globale bereidheid te kunnen oefenen. De bedoeling  is om ze frequent te gebruiken en als een integraal onderdeel van de leeromgeving en de leeractiviteiten in de klas. 
 • Bij het globaal leren denken gaat het om  het consequent stellen van drie vragen

 Door de leerlingen studenten de hiernavolgende drie vragen te stellen bij alle vakken en studieonderdelen op alle leerniveau’s, kunnen leraren en onderwijzers  een klascultuur creëren van globaal denken.

a.Waarom kan dit onderwerp, deze vraag belangrijk zijn voor mij?

b.Waarom is het ook belangrijk voor de mensen om me heen? Maar ook voor mijn familie, vrienden, buurt, land?

c.Waarom is het ook belangrijk voor de wereld?

Deze drie vragen kunnen door alle klassen en op alle niveau’s, alsook vakken en studieonderdelen toegepast worden om uit te diepen waarom het te behandelen thema belangrijk is. Door middel van deze 3 vragen kunnen de leerlingen en studenten reflecteren en wordt hun intrinsieke motivatie geprikkeld om een thema te onderzoeken en de lokale maar ook de globale connecties te maken. 

 4. Hoe anders en waarom?

Een andere leeractiviteit om het globale denken te bevorderen is ‘Hoe anders en waarom’ Door deze vraag te stellen tracht men bij de leerlingen en studenten, de bereidheid  op bedachtzame wijze te communiceren aan te leren en hen aan te sporen om te herkennen dat ze keuzes hebben en in acht moeten nemen om op respectvolle wijze met cultureel verschillende entiteiten te kunnen communiceren in diverse situaties.

Zo’n mogelijkheid is cruciaal voor burgers die behoren tot globaal gevormde burgers, die in een complexe sociaal culturele, linguistische kultuur kunnen communiceren.

Bij deze leeractiviteit, maken studenten gebruik van meervoudige reflectie op een commentaar, een verhaal, of een vraag.

 Wat ik wil zeggen is  … ( De  student maakt hierbij gebruik van een stelling).

Hoe kan ik dit anders zeggen? En waarom?

Dezelfde student krijgt ieder keer de kans om bij  een’ intentie’ , ‘een situatie’, ‘een publiek’  die anders is samengesteld dan zijn eigen taal, toon, body language te kunnen ‘reframen’  en maakt daarbij gebruik van diverse technologische middelen om vervolgens ook te zien hoe hij /zij dat gedaan heeft.  De vragen worden telkens herhaald in de verschillende situaties en daarbij wordt de student uitgenodigd om ook te reflecteren over zijn /haar keuze bij de communicatie.(dank zij  het gebruik van een video)

 Schoonheid en waarheid

Om over schoonheid en waarheid te leren wordt er gebruik gemaakt van het kunnen zoeken van de overweldigende hoeveelheid informatie die ze kunnen vinden, maar waarbij ze vooral moeten stilstaan bij nieuwe foto’s, tekeningen, schilderijen. De studenten leren nadenken over de waarde van natuur en schoonheid en hoe anderen commentaar geven en ideëen communiceren over de wereld. De studenten geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Kun je schoonheid zien in dit verhaal/ foto/ schilderij/ tekening ?
 2. Kun je waarden erin zien?
 3. Hoe kun je in ‘schoonheid’ ook ‘ waarheid’ zien?
 4. Hoe kan schoonheid ook betrekking hebben op de realiteit ?

5. Meerdere denkpatronen die ontwikkeld kunnen worden door middel van praktische opdrachten

 Studenten kunnen door middel van practische opdrachtjes meerdere denkpatronen ontwikkelen.Voorbeelden zijn als volgt.

Meer denkpatronen door middel van leeractiviteiten

 • De bereidheid om andere denkswijzen te begrijpen.

STAP ERIN -STAP ERUIT—STAP TERUG

DEZE LEERACTIVITEIT NODIGT DE LEERLINGEN, STUDENTEN UIT OM DEDENKWIJZE VAN ANDEREN IN ACHT TE NEMEN.(religieuze, culturele, enz)

Hierdoor leren ze ook dat anderen begrijpen een onzeker proces is, aangezien anderen altijd hun eigen gedachte en ervaringen inbrengen. De studenten leren hiermee omgaan om ook anderen te leren begrijpen. De leeractiviteit is als volgt.

Kies.  Idcentificeer een persoon in zijn eigen situatie. ( op een video van een paar minuten)

Stap erin. Uitgaande van wat je ziet en weet op dit moment, wat DENK je dat de persoon ervaart, voelt, gelooft en ook weet. (laten opschrijven op een flapover)

Stap eruit.  Wat anders  wil je leren om de perspectieven van deze persoon beter te begrijpen? (brainstorming samen met anderen)

 Stap terug. Wat heb je begrepen en opgemerkt over je eigen perspectief en wat nodig is om anderen in hun eigen situatie te kunnen begrijpen? (iedereen heeft minstens twee punten)

 • Bereidheid om verantwoorde acties te nemen

JE ACTIE CIRCEL

Door deze leeractiviteit worden studenten en leerlingen gevoelig gemaakt voor  kansen die ze in het dagelijks leven hebben. De leerlingen en studenten herkennen meervoudige  invloedssferen op persoonlijk, lokaal en globaal niveau.  De onderwijzers en leraren mogen het nieuws, een onderzoeksrapport, of een conflict op school hanteren en men nodigt de studenten uit hun ideeen in concentrische circles te tekenen en zodoende ook visueel voor te stellen, zodat ze erover kunnen praten en uitleg geven. Vervolgens stelt de leraar de volgende vragen.

Hoe kan ik een bijdrage  leveren?

 1. Aan mijn interne, dus eigen circel vanthuis, buurt, familie, kennissen, vrienden?
 2. Aan mijn eigen gemeenschap?
 3. Verder dan mijn eigen gemeenschap? Dus ook aan andere landen ?

 6. Samengevat

 Globaal denken en competenties  zijn mogelijk door open, maar vooral simpele vragen te stellen die gericht worden op diverse problemen en visuele situaties op lokaal en vervolgens ook op globaal niveau, waardoor de leerlingen/ studenten op een structurele manier gaan denken over mogelijke oplossingen. Hierbij gaat het niet om goede of foute antwoorden. De leerlingen kunnen hun expertise en ervaring gebruiken, alsook hun denken oefenen waardoor ze op een strucurele manier leren denken over globale gebeurtenissen en problemen. Hierdoor leren ze ervaren dat we in een wereld leven waarin we van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar kunnen communiceren, ondanks de verschillen die erzijn op globaal niveau.

7. VERWERKINGSOPDRACHTEN

1. Hoe ervaar je het globaal leren denken?

2. Hoe denk je dat globaal denken zich verder kan ontwikkelen?

3. Welke denkactiviteiten vind je belangrijk bij het globaal leren denken?

4. Welke leeractiviteiten zou jezelf kunnen bedenken om globaal denken te bevorderen?

5. Welke nieuwe mogelijkheden hebben mensen die globaal hebben leren denken?

 

Literatuur:

Boix Mansilla, V., & Gardner, H. (2007). From teaching globalization to nurturing global consciousness. In M. Suarez Orozco (Ed.), Learning in the global era: International perspectives on globalization and education (pp. 47–66). Oakland, CA: University of California Press.

Boix Mansilla, V., & Jackson, A. (2011). Educating for global competence: Preparing our youth to engage the world. New York.