DE CORE BUSINESS VAN LERAREN

DE CORE BUSINESS VAN ONDERWIJZERS EN LERAREN

 1. 0.   Inleiding

In een tijd waarin wij met z’n allen op zoek zijn naar veranderingen die tot verbeteringen kunnen leiden, is het belangrijk om stil te blijven staan bij wat zoal behoort tot de         ‘ CORE BUSINESS’ van onderwijzers en leraren en welke aspecten hiermee kunnen samenhangen.

Het doel hiervan is

Een bezinning die tevens een bijdrage kan leveren aan de KWALITEIT van het beroep van onderwijzers en leraren van Curaçao.

In het hiernavolgende wordt hier nader op ingegaan.

 1. 1.   Wat behoort tot de ‘Core Business’ van onderwijzers en leraren van Curaçao?

Men zou in het kort als fundament van de taken van onderwijzers en leraren de volgende’ Core Business’ kunnen duiden.  1)  zie  literatuurverwijzing in de bijlage

 • Onderwijzers en leraren laten blijken dat ze betrokken zijn bij de leerlingen en studenten aan wie ze les geven, alsook  bij hun leerproces.
 • Onderwijzers en leraren weten, kennen en hebben inzicht  in de onderwerpen  waarin ze les moeten geven aan hun leerlingen en studenten en weten tevens hoe ze les moeten geven in deze onderwerpen.
 • Onderwijzers en lerarenzijn verantwoordelijk voor zowel  het kunnen managen, alsook het kunnen ‘monitoren’ van het leerproces van leerlingen en studenten waaraan ze les geven. (
 • Onderwijzers en leraren denken systematisch na over hun praktijk van lesgeven en leren van de ervaringen die ze hierbij opdoen.
 • Onderwijzers en leraren zijn lid van een stichting of van een vereniging die het kwalitatief leren kan bevorderen.
 1. 2.  Wat zijn gevolgtrekkingen van het fundament van voornoemde’ Core Business’?

Het fundament van voornoemde ‘core business’ voor onderwijzers en leraren betekent dat ze hoge verwachtingen hebben en ervan overtuigd zijn dat alle leerlingen en studenten kunnen leren. De gevolgtrekkingen zijn talrijk, maar kunnen als volgt  samengevat worden.

Leerkrachten weten dat het kunnen bereiken van leer- resultaten afhankelijk is van hun overtuiging van waarden en de waardigheid van zowel  leerlingen als studenten waaraan ze lesgeven.

Ze herkennen de individuele verschillen van hun leerlingen en  studenten  en stellen ook voortdurend hun onderwijspraktijk bij. Dus ze passen hun leeractiviteiten voortdurend  aan bij het leerniveau van hun leerlingen, alsook studenten.

Ze zijn afgestemd op de individuele situatie van hun leerlingen en studenten, alsook hun veranderende omstandigheden.

Ervaren leerkrachten begrijpen tevens dat het leerproces en de  leerresultaten  beinvloed worden door de persoonlijkheid van leerlingen, studenten en dat sommige leerlingen beter kunnen zijn bij een mondelinge - dan bij een schriftelijke presentatie.

Ze beantwoorden  daarom aan de behoeften en interesses van hun leerlingen en studenten en houden alsook rekening met  de vóórkennis en mogelijkheden van elke leerling en student.  Als leerkrachten maken ze gebruik van hun professionele kennis, vaardigheden en ervaring om  jeugdigen positief te inspireren door middel van het onderwijs, de leeractiviteiten, de didactiek, feedback geven en monitoren, maar ook door middel van hun ethisch handelen. Ze zijn zich hiervan ook bewust.

 Ze zullen bij hun interactie en lesgeven niet discrimineren naar verschillen in ras, culturele komaf, verschillen in religieuze achtergronden, leeftijd noch het verschil  in ‘ gender’ van hun leerlingen en studenten.

 1. 3.  De Mission statement

De mission van leraren en onderwijzers overstijgt  het alléén maar verstandelijk ofwel cognitief willen voorbereiden van leerlingen en studenten.

 • Karakter-educatie en het succesvol willen en kunnen voorbereiden voor een waardevolle toekomst behoort tot de Mission van leerkrachten. Dat betekent dat ze moeten beschikken over ‘perseverantie’ en ‘resiliency’ om waardig aan deze taak te kunnen voldoen.
 • Het betekent dat hun leerlingen nieuwsgierig mogen zijn en  worden voorbereid in het voortdurend kunnen stellen van vragen, alsook bewust getraind worden in het zich zelf stellen van doelen.
 • Pedagogische expertise wordt geïncorporeerd bij het leren en de leerprocessen.
 • Als verantwoordelijke leerkrachten hanteren ze een variatie in leerstrategieën, zoals bijv demonstraties, interactief leren, experimenteren door middel van probleemgestuurd onderwijs en vragen stellen die hierbij centraal staan en gezamenlijk opgelost dienen te worden. Hierbij dienen leerlingen na te denken en leren ook stapsgewijs analyseren. Er  wordt tevens gebruik  gemaakt van de nieuwste technologische middelen om het lesgeven boeiend, alsook visueel te maken. Er wordt uiteraard ook rekening gehouden met het verschillend ingesteld  kunnen zijn van leerlingen en studenten. ( Leerlingen kunnen visueel- en/of audief ingesteld zijn en leren in eigen tempo). Dit betekent dat leraren zich ervan bewist zijn dat  leerlingen en studenten niet allemaal op dezelfde wijze nieuwe kennis  en vaardigheden opdoen.
 • Door het stellen van vragen wordt een kritische instelling van leerlingen geprikkeld.
 • Door probleemgestuurd onderwijs waarbij men uitgaat van een probleemstelling, leert men de leerlingen systematisch nadenken, analyseren en ook stapsgewijs  en in een groep  samenwerken aan de creatieve oplossingsmogelijkheden van het gestelde leerprobleem in de praktijk. Het stellen  van problemen en het zoeken naar oplossingen  betekent dat leerlingen ook technologische middelen en vaardigheden krijgen die belangrijk zijn voor het uitdiepen van informatie en nieuwe kennis.  Het stellen en oplossen van problemen betekent  dat er minder sprake is van alleen feitenkennis en memoriseren, maar veel dieper gaat.  Bij het oplossen van problemen leren leerlingen begrijpen en dat vergt dat  leerlingen en studenten componenten van kennis binnen hun denkgewoonten krijgen, in plaats van gefragmenteerde stukken informatie, zonder enige samenhang.  Om  tot oplossingen te geraken moeten ze ‘issues’ vanuit verschillende standpunten gaan belichten en criteria hanteren die meerzijdig zijn om verschillende oplossingen voor eenzelfde probleem te zoeken. Dit leidt tot betekenisvol leren dat een leven lang gebruikt kan worden.

Tenslotte is het ook belangrijk dat de leerlingen en studenten door probleemgestuurd onderwijs de kennis en vaardigheden die ze hierbij verwerven, kunnen gebruiken in nieuwe situaties die zich kunnen voordoen waarbij sprake kan zijn van ‘TRANSFER’ van kennis, vaardigheden in de toekomstige praktijk.

 1. 4.   Het kunnen MONITOREN  van leerprocessen en wat daarbij vereist wordt

Voor het kunnen bereiken van leerdoelen in het onderwijs en het lesgeven, moeten leerkrachten  beschikken over productieve ruimtes, alsook kunnen verbeteren en bijstellen van organisatiestructuren.

Ervaren leerkrachten beschikken ook over pedagogische vaardigheden en maken gebruik van meervoudige didactische vaardigheden zoals:

 • Faciliteren van het vragen stellen door leerlingen en studenten.
 • Advies geven aan groepen leerlingen, studenten die samenwerken.
 • Leer- en klassegesprekken begeleiden, die als resultaat hebben dat er sprake is van verschillende probleemoplossingen die meer kennis en inzicht in de materie geven.
 • Omdat leerlingen en studenten verschillende leerstijlen hebben moet de organisatie in een klaslokaal dit ook mogelijk maken, qua ruimtelijke indeling, materiaal en equipment. Door middel van een dynamische organisatie in de klas is het immers mogelijk dat er diverse leeropdrachten uitgevoerd worden in kleine groepen, zowel binnen- als buiten klassenverband. Het kunnen variëren van de leerinstructie en materiaal dat hierbij nodig is, alsook het monitoren van de leerprocessen van leerlingen en studenten  is een essentiële  didac tische vaardigheid.

Monitoren van leerprocessen  en leerresultaten  van leerlingen en studenten veronderstelt het exploreren en managen van leeractiviteiten die leiden tot kwalitatief leren. Omdat er verschillende pedagogische en didactische technieken gehanteerd worden, is het een vereiste dat leerkrachten gevoelig blijven voor positieve, dynamische veranderingen  in het onderwijsleerproces, alsook diverse nieuwe mogelijkheden blijven exploreren.

De  onderwijsmanagement  technieken moeten pro-actief zijn en niet alleen reactief, ter voorkoming van destructief gedrag van leerlingen en studenten.

Dit betekent dat leerkrachten de leerlingen en studenten kennen,  maar ook hun sociale omgeving en –achtergronden en beschikken over voldoende ervaring om de vereiste leerdoelen te kunnen realiseren in een zo breed en gevarieerd mogelijke context.

Onderwijsmanagement veronderstelt ook het adequaat kunnen Monitoren. Dat betekent allereerst het kunnen MOTIVEREN van leerlingen en studenten. Enkele voorbeelden hiervan  zijn als volgt.

Danslessen volgen vergt  een  continue intense oefening in zowel fysieke- als intellectuele concentratie van het lichaam en de mind, om tot resultaten te geraken die later kunnen uitgroeien tot het BEROEP van COMPETENTE DANSERS die later tot verdere beroepsbekwaamheid kunnen worden opgeleid.

Het schrijven van een verhaal, betekent eerst een simpele draft leren schrijven, leren herschrijven en  de redactie verzorgen, maar ook openstaan voor het kritische feedback krijgen van zowel onderwijzers, leraren als klasgenoten.

Tot het Monitoren van leren en leerprocessen behoort het  continu kunnen meten van verbeteringen en de vorderingen van leerlingen en studenten. Maar ook het kunnen blijven motiveren van leerlingen en studenten om niet vroegtijdig af te haken.

Vaardige leerkrachten meten zowel de leerprocessen als de leerresultaten van leerlingen en studenten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn als volgt.

Bij de danstrainingen meten ze hoe de leerlingen bij de trainingen vorderingen maken en wat  ze als einddoel bereiken als er sprake is van een dansvoorstelling geven voor genodigden van verschillende sectoren van de samenleving.

 Als tweede voorbeeld: het kunnen schrijven van verhalen. Leerkrachten meten hoe en welke verhalen de leerlingen schrijven en welke vorderingen ze maken door het schrijven over gevarieerde onderwerpen die blijk geven van meer kennis en inzicht in de materie en wat door middel van schrijven als DOEL bereikt kan worden. (schrijven als communicatie- en denkproces)

Het EINDDOEL is:  Aan het eind van het leerjaar geven de leerlingen samen een BOEKJE uit dat verkocht  kan worden om fondsen te genereren zodat ze meerdere boeken kunnen blijven schrijven. De meerwaarde hiervan is dat leerlingen en studenten door constructieve feedback en door oefeningen tijdens het leerproces, het gevoel krijgen van verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en leerproces dat uiteindelijk ook leidt tot PRODUCTIVITEIT.

 SAMENGEVAT

Leerkrachten kunnen samen  met leerlingen leerdoelen  stellen. Vervolgens leren leerkrachten hun leerlingen ook samen te werken gedurende het leerproces. Daarbij maken leerkrachten gebruik van een  dynamische leeromgeving.  Doordat leerkrachten ook gevarieerde  pedagogsiche en didactische leerstrategieën hanteren, leerprocessen en  -resultaten kunnen monitoren en bovenal door middel van onderwijs-management de leerlingen en studenten voortdurend motiveren en  betrekken bij het actieve- en ook het productieve leerproces, kan dit tenslotte leiden tot  SUCCESVOL en PRODUCTIEVE LEERRESULTATEN en tenslotte tot minder schooluitval.

 1. Leerkrachten denken systematisch over hun praktijkervaringen na en leren van hun resultaten

Omdat bij het beroep van leerkrachten voortdurend sprake is van nieuwe onderzoeksresultaten met nieuwe mogelijkheden, is er ook sprake van een ‘open’ beroep die in kennis groeit en waarbij leerkrachten als professionelen de verplichting hebben om hun kennis en vaardigheden ook voortdurend bij te houden en verder aan te scherpen. Als ervaren leerkrachten moeten ze klaar staan om nieuwe ideeën die door andere deskundigen ontwikkeld zijn te toetsen en hanteren in de onderwijspraktijk. Het vereist commitment tot blijvend leren en zich verder willen ontwikkelen in het beroep als leerkracht.

Reflectie op het beroep van leerkracht

Reflectie  op het beroep van leerkracht  opent de mogelijkheid van meer enthousiasme voor het beroep als leerkracht , toewijding maar ook de wens zich verder te willen bekwamen.

Leerkrachten moeten vaak sociaal maatschappelijk situaties onder ogen zien dieveroorzaken dat ze hun leerdoelen niet halen, moeten herhalen, gebaseerd op reflectie. Bepaalde lessen  kunnen wegens sociale gebeurtenissen komen te vervallen of worden opgeschoven naar een later tijdstip en heeft  als consequentie dat ze op een andere manier  moeten gaan proberen toch aanvaardbare resultaten te behalen (zoals bij bar slechte weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, verkiezingen en daarna de beslissing van een vernieuwd  onderwijsbeleid) Enthousiamse en toewijding om zich professioneel verder te ontwikkelen en te bekwamen kenmerkt de toegewijde leerkrachten. Voordelen van meer professionele ontwikkeling en reflectie op het beroep van leerkrachten zijn:

 • Gelegenheid om op geregelde basis workshops, conferenties en cursussen te blijven volgen;
 • Gelegenheid van intercollegiale uitwisseling met vakgenoten en onderwijsexperts;
 • Gelegenheid om ook hun eigen vakproductie te laten zien alsook uit te wisselen met vakgenoten. Dit leidt onmiskenbaar tot continue kennisverrijking en bevordert tevens een enthousiame voor het  beroep van leerkracht, alsook het streven naar efficiënt en effectief onderwijs.
 • Tenslotte is door de continue professionele uitwisselings-mogelijkheden met vakgenoten en onderwijsexperts de’ openheid’ van het beroep van leraren gegarandeerd, waardoor het ‘vastroesten’ van standaard- ideeën wordt  geminimaliseerd.

SAMENGEVAT

Het  coninu kunnen optimaliseren van onderwijsvaardigheden en professionele bekwaamheden van leraren opent de mogelijkheid om rationeel te blijven denken, vakproblemen ter discussie te stellen en een onderzoeks-attitude  te blijven hanteren waarbij men gezamenlijk  vakproblemen ter discussie stelt, samen analyseert en kan oplossen.

 1. 6.  Leerkrachten zijn lid van een onderwijsvereniging of –stichting die het kwalitatief leren kan bevorderen

De voordelen

De voordelen van lidmaatschap van een onderwijsvereniging of- stichting zijn legio. Hiertoe behoren minstens de hiernavolgende meerwaarde.

 • Leerkrachten kunnen zowel met lokale- alsook met nationale en meer internationale vakgenoten van gedachten wisselen  in ‘persona‘ of via technologische conferenties over nieuwe vakkennis en onderwijs expertise.
 • Het samenwerken en vakuitwisseling opent de mogelijkheid van  bevorderen van effectief onderwijs en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Het geeft mogelijkheden van kennisuitwisseling en nieuwe vaardigheden leren, die kunnen bijdragen tot optimalisering van de lokale scholen en het gaan functioneren als ‘sterke’ scholen.
 •  Door het kunnen observeren van internationale vakgenoten zowel in klassen als door middel van pedagogische en didactische discussies, bevordert  men de eigen vakinstructie en opent de mogelijkheid van samenwerking.
 • De schoolleiders  zullen ook de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsonderwijs en een professionele benadering makkelijker adopteren.
 • De samenwerking met ouders en verzorgers zal mede bevorderd worden en leidt onmiskenbaar  tot  een betere verstandhouding en wederzijds begrip en geeft  tenslotte ook meer kansen voor kennisverrijking van ouders en verzorgers.
 • TOEKOMSTIG ONDERWIJS OP CURACAO ZAL OOK EEN BEROEP DOEN OP DE KWALITATIEVE KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN LEERKRACHTEN OP CURACAO IN MEER GLOBALE CONTEXT (zie LITERATUUR OPGAVE)

 Literatuur:

“What teachers should know and able to do”National Board for Professional Teaching standards.Second Edition USA.

“ONS ONDERWIJS 2032. EINDAVIES” door PLATFORM ONDERWIJS 2032.  Januari, 2016. DEN HAAG, geanalyseerd, becommentarieerd voor eigen studiedoeleinden, in het kader van een PROMOTIEONDERZOEK in ONDERWIJSKUNDE door AFM BLOEM, SEPTEMBER 2017 te CURACAO,

email.ariandabloem@gmail.com

 

A.F.M. Bloem(gepensioneerd Onderwijskundig Pedagoog en Master in Business Administration)

STICHTING TER BEVORDERING VAN KENNIS EN WETENSCHAP

Brakkeput Ariba, Kavel 17 N, Curaçao

Email: ariandabloem@gmail.com

Phone: 5999-7672268

5999-5104627